Flat Preloader Icon

Дозвола-уклањање објекта

Уклањању објекта се може приступити само на основу дозволе о уклањању објекта или његовог дела. Захтев за издавање дозволе о Уклањању објекта се може добити у Општинској управи у Одсеку за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове бр. Канцеларије 12 и/или Општинском услужном центру.

Уз захтев се подноси:

  1. Главни пројекат рушења у три примерка (израђује га овлашћени пројектант, тј. привредно друштво или друго правно лице уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова)
  2. Доказ о својини на објекту
  3. извод из листа непокретности (Служба за катастар непокретности, Маршала Тита 80, Мало Црниће, II спрат, 012/280-151)  или
  4. извод из земљишне књиге (Основни суд Пожаревац, Дринска 2, 12000 Пожаревац, 012/544-090)
  5. Посебни услови (ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес – заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита комуналног добра, животне средине, итд – или суседни објекат који се са њим граничи.
  6. Доказ о уплати административне таксе
  7. Републичка административна такса у износу од ­­­­(на упит) динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153,  позив на број 97-94-066
  8. Општинска административна такса у износу од ­­­­(на упит) динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153,  позив на број 97-94-066

Детаљне информације се могу добити.
Телефон за информације 012/280-672

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
08:44, 16/05/2024
temperature icon 19°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 04:05
Sunset Sunset: 18:56

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER