Flat Preloader Icon

Општинска изборна комисија општине Мало Црниће

НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Комисија у спровођењу локалних избора:

 1. стара се о законитом спровођењу локалних избора;
 2. организује техничку припрему за локалне изборе;
 3. објављује роковник за вршење изборних радњи;
 4. прописује обрасце за спровођење изборних радњи;        
 5. именује, разрешава и констатује престанак функције члана и заменика члана органа за спровођење избора;
 6. доноси решење којим проглашава, одбацује или одбија да прогласи изборну листу, као и закључак којим налаже подносиоцу изборне листе да отклони недостатке изборне листе;
 7. доноси решење којим констатује даје повучена проглашена изборна листа;
 8. доноси решење којим констатује да место кандидата за одборника на изборној листи остаје празно;
 9. одређује бирачка места;
 10. обезбеђује изборни материјал за спровођење локалних избора;
 11. утврђује облик, изглед и боју гласачких листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије;
 12. утврђује број гласачких листића који се штампа, као и број резервних гласачких листића;
 13. одобрава штампање гласачких листића и врши надзор над њиховим штампањем
 14. уређује начин примопредаје изборног материјала пре и после гласања;
 15. чува изборни материјал након завршетка избора;
 16. даје информације бирачима о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да су гласали на изборима;
 17. доставља податке органима надлежним за прикупљање и обраду статистичких података;
 18. одлучује о приговорима, у складу са овим законом;
 19. утврђује на седници прелиминарне резултате локалних избора за сва бирачка места која су обрађена у року од 24 часа од затварања бирачких места;
 20. доноси укупан извештај о резултатима избора;
 21. подноси скупштини извештај о спроведеним изборима;
 22. обавља и друге послове предвиђене овим законом.

Комисија у спровођењу избора за народне посланике:

 1. организује техничку припрему за изборе;
 2. именује, разрешава и констатује престанак функције члана и заменика чланова органа за спровођење избора, у складу са овим законом;
 3. одређује бирачка места, у складу са овим законом;
 4. одлучује о захтевима за поништавање гласања на бирачком месту због неправилности током спровођења гласања;
 5. прима изборни материјал од Републичке изборне комисије и предаје га бирачким одборима;
 6. преузима изборни материјал од бирачких одбора по завршетку гласања;
 7. пружа подршку бирачким одборима приликом спровођења гласања;
 8. обавештава Републичку изборну комисију о току гласања;
 9. доноси збирни извештај о резултатима гласања са бирачких места која се налазе на њеној територији;
 10. обавља друге послове у складу са законом и актима Републичке изборне комисије.

САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ

 • Комисија ради и одлучује на седници у сталном и проширеном саставу.
 • Комисију у сталном саставу чине: председник комисије, чланови комисије и њихови заменици (именовани чланови).
 • Комисију у проширеном саставу чини стални састав Комисије и о један опуномоћени представник подносилаца изборних листа кандидата за одборнике који су предложили најмање две трећине кандидата од броја одборника који се бира (опуномоћени чланови). Опуномоћени члан има заменика.
 • Комисија ради и одлучује у проширеном саставу од дана утврђивања лица која постају опуномоћени чланови Комисије у проширеном саставу до момента када Комисија утврди и објави резултате избора.
 • Заменик члана Комисије има иста права и обавезе као и члан којег замењује и може да присуствују седници Комисије којој присуствује и члан којег замењује, без права учешћа у одлучивању.

Секретар Комисије и заменик секретара Комисије

 • Комисија има секретара и заменика секретара, који учествују у раду Комисије без права одлучивања.

Радне групе

 • Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога акта, извештаја и других докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може да образује радне групе из реда својих чланова.
 • У рад радних група могу да буду укључени представници општинских органа и организација, ради пружања стручне помоћи.
 • Одлуком о образовању радне групе утврђују се њен састав и задаци.

Услови рада Комисије

 • Служба Скупштине општине обезбеђује и пружа неопходну стручну, административну и техничку помоћ при обављању послова за потребе Комисије и њених радних група, у складу са законом и одлуком о организацији и раду те службе. О обезбеђивању услова за рад Комисије стара се секретар Комисије.

Објављивање информација о раду Комисије на интернету

 • Комисија на званичној општинској интернет презентщији објављује своје опште акте, извештаје о резултатима избора, информације о одржаним седницама и саопштења за јавност, као и друге информације и документа који настају у раду или у вези са њеним радом Комисије, а од значаја су за информисање јавности.
 • О ажурирању података о раду Комисије на званичној општинској интернет презентацији стара се секретар Комисије.

 

Све информације везане за делокруг рада Општинске изборне комисије општине Мало Црниће могу се добити на мејл адресу: izbornakomisija@malocrnice.ls.gov.rs

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
03:58, 20/07/2024
temperature icon 22°C
разбацани облаци
Sunrise Sunrise: 04:08
Sunset Sunset: 19:13

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER