Flat Preloader Icon

Локацијска дозвола

Прибављање локацијске дозволе је предуслов за добијање грађевинске дозволе. Локацијска дозвола садржи све услове и податке потребне за израду техничке документације за изградњу објекта.

Захтев за издавање локацијске дозволе се може добити у Општинској управи у Одсеку за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове бр. Канцеларије ­­­­12 или у Општинском услужном центру.

Уз захтев се подноси:

 1. Копија плана парцеле (Служба за катастар непокретности, Маршала Тита 80, Мало Црниће, ИИ спрат, 012/280-151),
 2. Извод из катастра подземних инсталација на парцели (Служба за катастар непокретности, Маршала Тита 80, Мало Црниће, II спрат, 012/280-151),
 3. Доказ о праву својине, односно праву закупа на земљишту и то:
 4. извод из листа непокретности (Служба за катастар непокретности, Маршала Тита 80, Мало Црниће, II спрат, 012/280-151) или
 5. Извод из земљишне књиге (основни суд Пожаревац, ул. Дринска 2, 12000 Пожаревац, 012/544-090),
 6. Доказ о уплати административне таксе.

Додатни подаци о објекту су наведени у захтеву и односе се на:

 1. Диспозицију објекта на парцели,
 2. Врсту и намену објекта,
 3. Податке о инвеститору.
 4. Републичка административна такса у износу од ­­­(на упит) ­динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066
 5. Општинска административна такса у износу од (на упит) динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066

Детаљне информације се могу добити у канцеларији бр.12
Телефон за информације 012/281-121

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
06:11, 24/05/2024
temperature icon 16°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER