Flat Preloader Icon

Комунална инспекција

Обавља послове инспекцијског надзора који се односе на контролу да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописом донетим на основу закона, наређује извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака, изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по прописима које доноси Скупштина општине, подноси прекршајне пријаве.

За излазак на лице места комуналног инспектора, када је у питању општи интерес или угрожавање јавне површине, не плаћа се такса. Потребно је проблем пријавити  комуналном инспектору, писмено или усмено.

За излазак на лице места комуналног инспектора, уз писмени захтев комуналној инспекцији, поребно је уплатитии и следеће таксе:

  1. Републичка административна такса у износу од ­­­­­­­­(на упит) динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153,  позив на број 97-94-066
  2. Општинска административна такса у износу од ­­­­(на упит)  динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153,  позив на број 97-94-066

Све информације се могу добити у канцеларији бр. 12
Телефон за информације 012/28/0-016; 065/28-000-15; 065/28-000-16.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
04:59, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER