Flat Preloader Icon

Промена намене објекта, односно делова објекта без извођењја радова

  1. Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту и то:
  2. Извод из листа непокретности (Служба за катастар непокретности, Маршала Тита 80, Мало Црниће, II спрат, 012/280-151) или
  3. Извод из земљишне књиге (Основни суд Пожаревац, Дринска 2, 12000 Пожаревац, 012/544-090),
  4. Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнада за уређење градског грађевинског земљишта (Дирекција за изградњу општине Мало Црниће,  Маршала Тита 80, 12311 МалО Црниће, телефон број 012/280-124),
  5. Доказ о уплати административне таксе,
  6. Републичка административна такса у износу од ­­­­­­­­(на упит) динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066,
  7. Општинска административна такса у износу од ­­­­(на упит)  динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066.

Детаљне информације се могу добити на.
Телефон за информације 012/280-672

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:18, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER