Flat Preloader Icon

Грађевинска инспекција

Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом објеката на територији Општине за које одобрење за изградњу издаје Општина.

За излазак на лице места грађевинског инспектора, када је у питању општи интерес или угрожавање јавне површине, не плаћа се такса. Потребно је проблем пријавити  грађевинском инспектору, писмено или усмено.

За излазак на лице места грађевинског инспектора, уз писмени захтев грађевинској инспекцији, поребно је уплатитии и следеће таксе:

  • Републичка административна такса у износу од ­­­­(на упит) динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153,  позив на број 97-94-066
  • Општинска административна такса у износу од ­­­­(на упит) динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153,  позив на број 97-94-066

Све информације се могу добити на:
Телефон за информације 012/280-016; 065/28-000-15; 065/28-000-16

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:24, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER