Flat Preloader Icon

Изјава о завршетку израде темеља

Уз изјаву која се може добити у општинској управи у одсеку за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове бр. Kанцеларије 12 и/или општинском услужном центру се подноси:

  1. Геодетски снимак изграђених темеља,
  2. Доказ о уплати административне таксе,
  3. Републичка административна такса у износу од ­­­­200 динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066,
  4. Општинска административна такса у износу од 100  динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066.

Све информације се могу добити у канцеларији бр. 12
Телефон за информације 012/280-121

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
04:43, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER