Flat Preloader Icon

Употребна дозвола

Након изградње објекта инвеститор прилаже Захтев за издавање употребне дозволе, који се може добити у Општинској управи у Одсеку за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове бр. Канцеларије ­­­­12 и/или Општинском услужном центру.

Уз захтев се подноси:

 1. Грађевинска дозвола са клаузулом правоснажности (клаузулу правоснажности се оверава у Општинској управи у Одсеку за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове бр. Канцеларије 12),
 2. Главни пројекат по коме је објекат изграђен,
 3. Извештај о техничкој контроли,
 4. Пројекат изведеног објекта или главни пројекат потврђен од стране извођача радова и надзорног органа да је изведено стање једнако пројектованом стању из главног пројекта,
 5. Потврда о усаглашености (Геодетски снимак темеља),
 6. Геодетски снимак изведеног стања,
 7. Доказ о уплати административне таксе.

Додатни подаци о објекту су наведени у захтеву и односе се на:

 1. Диспозицију објекта на парцели,
 2. Врсту и намену објекта,
 3. Податке о извођачу радова,
 4. Податке о документацији,
 5. Податке о инвеститору,
 6. Републичка административна такса у износу од ­­­­300 динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153,  позив на број 97-94-066,
 7. Општинска административна такса у износу од 1200 до 8000 динара, у зависности од намене и величине објекта, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066

Детаљне информације се могу добити у канцеларији бр.12
Телефон за информације 012/280–121

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:44, 24/05/2024
temperature icon 15°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER