Flat Preloader Icon

ЛПА

Надлежност Одсека локалне пореске администрације


Одсек локалне пореске администрације обавља следеће послове:

 1. утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе (порез на имовину физичких лица, порез на имовину правних лица, локалне комуналне таксе, накнада за заштиту и унапређивње животне средине);
 2. канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода;
 3. врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања;
 4. подноси захтев за покретање прекршајног поступка;
 5. примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе;
 6. води пореско књиговодство за локалне јавне приходе;
 7. врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води служебену евиденцију;

Порез на имовину

Према члану 2.Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број: 26/2001…47/2013) порез на имовину плаћа се на непокретности и то на:

 1. право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;
 2. право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време;
 3. право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;
 4. право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;
 5. коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;
 6. државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;
 7. државину непокретности у јавној својини, без правног основа;
  државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

Према члану 6а Закона о порезима на имовину за сврху утврђивања основице пореза на имовину, непокретности се разврставају у следеће групе одговарајућих непокретности:

 1. грађевинско земљиште;
 2. пољопривредно земљиште;
 3. шумско земљиште;
 4. станови;
 5. куће за становање;
 6. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности;
 7. гараже и гаражна места.

Ради утврђивања пореза на имовину  јединица локалне самоуправе доноси акт о одређивања зона и најопремљенијих зона, акт о утврђивању просечних  цена одговарајућих непокретности у зонама, акт о утврђивањању коефицијената за непокретности у зонама, одлуку о висини стопе амортизације и одлуку о висини стопе пореза на имовину.

Одлуке за утврђивање пореза на имовину се налазе у делу Документи-локална пореска или на линку: Локална пореска администрација

На основу члана 5. став 2. Правилника о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате (“Службени гласник РС”, бр.28/16), локална пореска администрација дужна је да на својој интернет страни објави податак о висини референтне каматне стопе и од када се та стопа примењује, најкасније у року од пет дана од дана објављивања одлуке о измени референтне каматне стопе Народне банке Србије.

Референтна каматна стопа Народне банке Србије износи 3.50% и важи од 09.10.2017.године. НБС

Обрасци:

Одлуке Скупштине општине:

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
04:24, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER