Flat Preloader Icon

Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину

Решење за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Потребна документација:

  1. Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину,
  2. Студију о процени утицаја на животну средину у три примерка,
  3. Пројекат (идејни-главни-технолошки),
  4. Податке о шифри делатности и регистрацији предузећа,
  5. Републичка и локална административна такса за захтев и решење,
  6. Републичка административна такса у износу од ­­­­26.460 до 84.680 динара у зависности од, величине објекта на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97   94-066,
  7. Општинска административна такса зависи од предрачунске вредности објекта, и то 0,01% од рпедрачунске вредности објекта, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066.

Све информације се могу добити у канцеларији бр.11
Телефон за информације 012/280-979

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
04:41, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER