Flat Preloader Icon

Начелница општинске управе

Начелница општинске управе

Анђелка Миљковић

Начелник општинске управе:
1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
2. Припрема нацрте аката о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које су у јавној својини општине, у складу са законом;
3. Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
4. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
5. Води јединствену евиденцију ствари у јавној својини Општине у складу са законом и управља истом уз праћење финансијских ефеката имовине дате у закуп;
6. Врши надзор над коришћењем, односно закупом ствари у јавној својини;
7. Врши надзор на примењивањем закона и на основу њега донетих подзаконских прописа о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини;
8. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
9. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
10. Обавља стручне и административно – техничке послове за потребе рада Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
11. Израђује пречишћене текстове одлука и других аката органа општине;
12. Доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и поверених послова, Председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ НАЧЕЛНИЦЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
09:31, 14/05/2024
temperature icon 21°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 04:08
Sunset Sunset: 18:54

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER