Flat Preloader Icon

Легализација објекта

Накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе.

Потребна документација за породичне стамбене објекте до 100м² и стамбене објекте преко 100м² са једним станом:

 1. Захтев који се може добити у Општинској управи у Одсеку за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове бр. Канцеларије 12 и/или Општинском услужном центру,
 2. Доказ о праву својине, одн. праву закупа на грађевинском земљишту, одн. праву својине на објекту,
 3. Фотографије објекта,
 4. Технички извештај о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и спољњег уређења који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле, са исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи објекта,
 5. Доказ о уплати административне таксе,
 6. Републичка административна такса у износу од (на упит)  динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066,
 7. Општинска административна такса у износу од (на упит)  динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066.

Детаљне информације се могу добити у канцеларији бр.12
Телефон за информације 012/280-016 локал 110


Нанадно издавање грађевинске и употребне дозволе

Потребна документација за стамбене објекте са више станова стамбено-пословне објекте, пословне и производне објекте:

 1. Захтев који се може добити у Општинској управи у Одсеку за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове бр. Канцеларије 12 и/или Општинском услужном центру,
 2. Доказ о праву својине, одн. праву закупа на грађевинском земљишту, одн. праву својине на објекту,
 3. Фотографије објекта,
 4. Записник о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта, са спецификацијом посебних физичких делова, који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле, са исказаном бруто развијеном грађевинском површином, израђен од стране привредног друштва, одн. другог правног лица уписаног у одговарајући регистар за обављање тих послова,
 5. Доказ о уплати административне таксе,
 6. Републичка административна такса у износу од ­­­­(на упит)  динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066,
 7. Општинска административна такса у износу од (на упит)  динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066.

Детаљне информације се могу добити у канцеларији бр. 12
Телефон за информације 012/280-016 локал 110

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
04:48, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER