Flat Preloader Icon

Радови на санацији и адаптацији објекта

Уз захтев се подноси:

  1. Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту и то:
  2. Извод из листа непокретности (Служба за катастар непокретности, Маршала Тита 80, Мало Црниће, II спрат, 012/280-151) или
  3. Извод из земљишне књиге (Основни суд Пожаревац,  Дринска 2, 12000 Пожаревац, 012/544-090),
  4. Главни пројекат (израђује га овлашћени пројектант, тј. привредно друштво или друго правно лице уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова),
  5. Доказ о уплати административне таксе,
  6. Републичка административна такса у износу од ­­­­200 динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066,
  7. Општинска административна такса у износу од 100  динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066.

Детаљне информације се могу добити у канцеларији бр.12
Телефон за информације 012/280-121

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
04:47, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER