Flat Preloader Icon

Локалне комуналне таксе

На основу члана 6. став 1. тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе локалне колуналнме таксе су изворни приход јединице локалне самоуправе. Одлуком о локалним комуналним таксама („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 2/2015) уводе се локалне комуналне таксе  за коришћење права, предмета и услуга на територији општине Мало Црниће, утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања комуналне таксе.

Обвезник локалне комуналне таксе је физичко и правно лице – корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење  Одлуком прописано плаћање комуналне таксе.

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга.

Одлуком о локалним комуналним таксама уведене су таксе за:

  1. Истицање фирме на пословном простору,
  2. Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе ( коловози,тротоари, зелене површине, бандере и сл. ),
  3. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,
  4. Коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе
  5. Држање средстава за игру („забавне игре“),
  6. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог коришћења.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
04:39, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER