Flat Preloader Icon

Откуп друштвеног стана

Потребна документација:

 1. Захтев за откуп друштвеног стана,
 2. Уговор о коришћењу или закупу стана,
 3. Доказ о радном стажу подносиоца захтева и његовог брачног друга (решење о утврђивању права на пензију, потврда предузећа или установе, оверена фотокопија радне књижице),
 4. У случају да се прилаже доказ о радном стажу умрлог брачног друга потебно је приложити и доказ да се није склопио нови брак односно извод из МКР старости до 6 месеци, извод из МКВ,
 5. Уверење о пребивалишту за подносиоца захтева и чланове домаћинства који заједно са њим станују или оверену фотокопију личне карте,
 6. Бодовну листу стана,
 7. Доказ о експропријацији стана (уколико откупљени стан је добијен по основу експропријације),
 8. Изјаву оверену од надлежног суда да не поседује други одговарајући стан,
 9. Уверење о држављанству.

У случају да захтев подноси члан домаћинства носиоца станарског права или закупца стана поред наведене документације прилаже следеће:

 1. Сагласност носиоца станарског права, односно закупа стана да члан породичног домаћинства врши откуп стана, оверену од надлежног судског органа, доказ о својству члана породичног домаћинства (извод из МКР, односно венчаних, акт о усвајању),
 2. Републичка административна такса у износу од ­­­­(на упит) динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066,
 3. Општинска административна такса у износу од ­­­­(на упит) динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:40, 24/05/2024
temperature icon 15°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER