Flat Preloader Icon

Имовинско-правни послови

Права по основу спроведене експропријације

Према Закону о експропријацији непокретност се може експроприсати од грађана ради изградње објеката од општег интереса.

Предлог за експропијацију подноси се Општинској управи на чијој територији се налази непокретност, и то у року од 1 године од дана утврђивања општег интереса за експропријацију.

Општи интерес утврђује се законом или одлуком Владе Републике Србије.

Грађанин има право да против решења Општинске управе којим се експроприше његова непокретност уложи жалбу републичком Министарству финансија. Против решења републичког Министарства финансија грађанин има право да покрене управни спор пред Врховним судом Србије.

За експроприсану непокретност ранији сопственик има право на накнаду.

Корисник експропријације је обавезан да у року од 15 дана од дана правоснажности решења о експропријацији Општинској управи поднесе писмену понуду о облику и висини накнаде за експроприсану непокретност.

Накнада се одређује по тржишној вредности непокретности, најпре споразумно, пред органом Општинске управе надлежним за имовинско-правне послове. Ако се ранији сопственик и корисник експропријације не споразумеју пред органом Општинске управе о висини и врсти накнаде за експроприсану непокретност, поступак се наставља пред Општинским судом у месту где се налази непокретност.

Корисник експропријације стиче право да ступи у посед експроприсаних непокретности даном правоснажне одлуке о накнади, односно даном закључења споразума о накнади. У поступку за остваривање својих права поводом жалбе, управног спора као и пред редовним судом за одређивање накнаде, грађанин је ослобођен плаћања административне и судске таксе.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:37, 24/05/2024
temperature icon 15°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER