Flat Preloader Icon

Издавање решења када није потребна дозвола

Захтев за издавање Решења о одобрењу изградње објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола се може добити у Општинској управи у Одсеку за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове бр. Канцеларије ­­­­12 и/или Општинском услужном центру.

 1. Изградња помоћних објеката,
 2. Радови на инвестиционом одржавању објекта,
 3. Радови на уклањању препрека за особе са инвалидитетом,
 4. Радови на санацији и адаптацији објекта,
 5. Радови на текућем одржавању објекта,
 6. Промена намене објекта, односно делова објекта, без извођења радова,
 7. Промена намене објекта са извођењем радова.

 

Изградња помоћних објеката

Уз захтев се подноси:

Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту и то:

 1. извод из листа непокретности (Служба за катастар непокретности, Маршала Тита 80, Мало Црниће, II спрат, 012/280-151)  или
 2. извод из земљишне књиге (Основни суд Пожаревац, Дринска 2, 12000 Пожаревац, 012/544-090),
 3. Идејни пројекат (израђује га овлашћени пројектант, тј. привредно друштво или друго правно лице уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова),
 4. Информација о локацији (Одсек за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове),
 5. Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнада за уређење градског грађевинског земљишта (Дирекција за изградњу општине Мало Црниће,  телефон број 012/280-124),
 6. Доказ о уплати административне таксе,
 7. Републичка административна такса у износу од ­­­­­­­­(НА УПИТ) динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања      153,  позив на број 97   94-066,
 8. Општинска административна такса у износу од  ­­­­(НА УПИТ)  динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања      153,  позив на број 97   94-066

Детаљне информације се могу добити
ТЕЛЕФОН за информације 012/280-672

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:42, 24/05/2024
temperature icon 15°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER