Flat Preloader Icon

Грађевинска дозвола

Грађевинска дозвола се издаје решењем. Њен саставни део је главни пројекат, са свим потребним подацима за грађење објекта.

Захтев за издавање грађевинске дозволе се може добити у Општинској управи у Одсеку за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове бр. Канцеларије ­­­­12 или  у Општинском услужном центру.

Уз захтев се подноси:

 1. Локацијска дозвола,
 2. Главни пројекат у 3 (три) примерка са извршеном техничком контролом(израђује га овлашћени пројектант, тј. привредно друштво или друго правно лице уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова),
 3. Доказ о праву својине, односно праву закупа на земљишту и то:
 4. Извод из листа непокретности (Служба за катастар непокретности, Маршала Тита 80, Мало Црниће, II спрат, 012/280-151) или
 5. Извод из земљишне књиге (основни суд Пожаревац, ул. Дринска 2, 12000 Пожаревац, 012/544-090),
  1. Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнада за уређење земљишта (Дирекција за изградњу општине Мало Црниће,  ул.Маршала Тита број 80, телефон број 280/280-124),
  2. Доказ о уплати административне таксе.

Додатни подаци о објекту су наведени у захтеву и односе се на:

 1. диспозицију објекта на парцели,
 2. Врсту и намену објекта
 3. Податке о инвеститору
 4. Републичка административна такса у износу од ­­­­­­­­(НА УПИТ) динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 -94-066,
 5. Општинска административна такса ­­­­(на упит) зависи од објекта, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153,  позив на број 97 -94-066.

Детаљне информације се могу добити
Телефон за информације 012/280-672

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
08:44, 16/05/2024
temperature icon 19°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 04:05
Sunset Sunset: 18:56

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER