Flat Preloader Icon

Порез на имовину правних лица

Основица пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге  прописана је чланом 7. и 7а Закона о порезима на имовину. Основица пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге и чију вредност у пословним књигама исказује по методу фер вредности у складу са међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политикама је фер вредност исказана на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

Основицу пореза на имовину пореског обвезника који непокретности у својим пословним књигама не исказује по методу фер вредности  чини:

  1. За неизграђено земљиште – вредност земљишта;
  2. За остале непокретности – вредност објеката увећана за вредност припадајућег земљишта.

Вредност земљишта и вредност непокретности у овом случају порески обвезник утврђује проценом према елементима корисне површине и  просечне цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност за врсте непокретности прописане чланом 7.став 4. Закона о порезима на имовину оановица је вредност непокретности  исказана у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у текућој години, и то за :

  1. Експлоатациона поља и експлоатационе објекте;
  2. Објекте у којима су смештени производни погони прерађивачке индустрије који се користе за обављање делатности;
  3. Објекте за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, осим трговине и управљања;
  4. Објекте за производњу гаса;
  5. Објекте за производњу паре, топле воде, хладног ваздуха и леда;
  6. Објекте за третман и одлагање отпада;
  7. Објекте у којима се одвијају процеси неопходни за поновну употребу материјала;
  8. Складишне и стоваришне објекте.

Подношење пореских пријава уређено је чланом 34.Закона о порезима на имовину. Обвезници који воде пословне књиге сваке године до 31.марта подносе пореске пријаве са утврђеним порезом за ту годину и то на обрасцу ППИ-1.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:25, 24/05/2024
temperature icon 15°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER