Flat Preloader Icon

Животна средина

Локални регистар извора загађивања

На основу члана 75.став став 3. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016), локални регистар извора загађивања животне средине води надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 3. Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (“Службени гласник РС”, бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016) локални регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања различитих делатности, датих у Прилогу бр.1. – Листа 2.

Прилог бр.1.

Чланом 3. Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (“Службени гласник РС”, бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016) локални регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања различитих делатности, датих у Прилогу бр.1. – Листа 2.

Прилог бр.2.

Списак загађујућих материја.

Прилог бр.3.

Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности.

Прилог бр.4.

Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности.

Прилог бр.5.

Прорачуни за одређивање количина емитованих загађујућих материја у ваздух.

Обрасци

Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. – Листа 2. – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања – у обавези су да поступају у складу са Правилником и Општинској управи Mало Црниће-Oдсеку за локални економски развој, локалну пореску администрацију и инспекцијске послове доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради уноса у Локални регистар извора загађивања.

Податке за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, потребно је доставити најкасније до 31. марта 2018. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима (образац број 1., 2., 3., 4., 5.), у штампаној форми, на адресу: Општинска управа Мало Црниће-за локални регистар извора загађивања, 12311 Мало Црниће

Образац бр.1.

Општи подаци о извору загађивања;

Образац бр.2.

Емисије у ваздух;

Образац бр.3.

Емисије у воде;

Образац бр.4.

Емисије у земљиште;

Образац бр.5.

Управљање отпадом.

Локални регистар извора загађивања:

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
08:14, 22/05/2024
temperature icon 19°C
испрекидани облаци
Sunrise Sunrise: 04:00
Sunset Sunset: 19:03

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER