Flat Preloader Icon

Председник општине

Председник општине

Малиша Антонијевић

Председник општине:

1. представља и заступа општину;
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3. наредбодавац је за извршење буџета;
4. оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију Општине;
5. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
6. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом и овим Статутом или одлуком Скупштине општине;
7. представља Општинско веће, председава и руководи седницама Општинског већа и одговара за законитост рада Већа;
8. закључује уговоре о прибављању, управљању и располагању непокретностима у јавној својини, укључујући и уговоре о прибављању, отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, на основу аката Скупштине општине и Општинског већа, а по претходно прибављеном мишљењу општинског јавног правобраниоца;
9. закључује уговоре о прибављању, управљању и располагању превозним средствима и опреме веће вредности за потребе органа општине;
10. одлучује о заснивању ручне залоге на покретним стварима у јавној својини;
11. закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интерса, о коришћењу непокретности која им нису уложена у капитал, а која су неопходне за обављање делатности ради којих су основани;
12. закључује уговоре о донацији физичког или правног лица;
13. поставља и разрешава помоћнике председника Општине;
14. предлаже разрешење и избор заменика Председника општине, односно члана општинског већа;
15. информише јавност о свом раду;
16. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
17. образује стручна саветодавна радна тела и комисије за поједине послове из своје надлежности;
18. у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина;
19. одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
20. доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације у Општини у складу са законом, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, командант је Општинског штаба за ванредне ситуацији по положају;
21. врши и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим актима Општине. Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтевају надлежни органи Републике, који врше надзор над радом и актима извршних
органа Општине.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
11:36, 15/05/2024
temperature icon 17°C
испрекидани облаци
Sunrise Sunrise: 04:06
Sunset Sunset: 18:55

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER