Flat Preloader Icon

Информација о локацији

Информација о локацији садржи податке о могућностима градње на катастарској парцели на основу планског документа и може се добити у општинској управи у одсеку за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове.

Захтевза издавање информације о локацији се може добити у општинској управи у одсеку за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове, бр. Канцеларије ­­­­12 и/или општинском услужном центру.

Уз захтев се подноси:

  1. Копија плана парцеле(Служба за катастар непокретности Мало Црниће, анекс зграде општине – II спрат, 012/280-151),
  2. Доказ о уплати административне таксе.

Додатни подацио објекту су наведени у захтеву и односе се на:

а) податке о локацији предметне изградње
б) податке о предметном објекту
ц) податке о подносиоцу захтева

  1. Републичка административна такса ­­­­(на упит)  на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066,
  2. Општинска административна такса у износу од ­­­­(на упит) динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066.

Детаљне информације се могу добити:
Телефон за информације 012/280-672

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
06:06, 24/05/2024
temperature icon 16°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER