Flat Preloader Icon

Просветна инспекција

Просветни инспектор у складу са Законом врши контролу поступања установе у погледу придржавања закона,  других прописа и општих аката, врши проверу рада установе,итд.,  и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа. Налаже отклањање неправилности и недостатака у одређеном року, наређује извршавање прописане мере која није извршена, забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне Закону, подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка. За излазак на лице места просветног инспектора, када је у питању општи интерес, не плаћа се такса.

Све информације се могу добити у канцеларији бр.2
Телефон за информације 065/28-0000-4; 012/280-016

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
06:10, 24/05/2024
temperature icon 16°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER