Flat Preloader Icon

Пријава извођења радова

Формулар пријаве извођења радова се може добити у Општинској управи у Одсеку за урбанизам пољопривреду и инспекцијске послове бр. Канцеларије 2 и/или Општинском услужном центру.

Уз пријаву треба приложити:

  1. Решење о грађевинској дозволи,
  2. Оверен уговор о грађењу (оверава га правно лице регистровано за извођење грађевинских радова),
  3. Доказ о уплати административне таксе.

Додатни подаци о локацији који су потребни су наведени у пријави.

  1. Републичка административна такса у износу од ­­­­200 динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066,
  2. Општинска административна такса се плаћа у износу од 35 до 80 динара по квадратном метру у зависности од намене објекта, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153,  позив на број 97-94-066.

Детаљне информације се могу добити у канцеларији бр.12
Телефон за информације 012/280-121

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
04:51, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER