Flat Preloader Icon

Порез на имовину физичких лица

Основица пореза на имовину за непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге је вредност непокретности утврђена у складу са Законом о порезима на имовину.

Вредност непокретности утврђује се применом следећих елемената:

  1. корисна површина;
  2. просечна цена квадратног метра  одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност.

Вредност непокретности  осим земљишта, може се умањити за амортизацију по стопи до 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише до 40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта, а на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о висини стопе амортизације.

Просечну цену одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе, утврђује свака јединица локалне самоуправе актом надлежног органа, на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину.

Просечна цена у зони у којој није било најмање три промета  одговарајућих непокретности,  за те непокретности утврђује се на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама у којима је у том периоду било најмање три промета одговарајућих непокретности.

Ако ни у граничним зонама  није било промета одговарајућих непокретности,  основица пореза на имовину за те непокретности у зони у којој није било промета једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.

Подношење пореских пријава уређено је чланом 34. Закона о порезима на имовину. Пореском обвезнику коме је настала или престала пореска обавеза, подноси пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка промене.

За имовину за коју је поднео пореску пријаву, обвезник који не води пословне књиге дужан је да поднесе пореску пријаву до 31. јануара пореске године – ако је на тој имовини дошло до промена од утицаја на висину пореске обавезе о којима нису садржани подаци у поднетој пријави.

Порески обвезници који не воде пословне књиге подносе пореску пријаву на обрасцу ППИ-2.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:21, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER