Flat Preloader Icon

Овлашћења у вршењу службеног надзора

Општинска управа у обављању управног надзора може:

1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
2. изрећи мандатну казну;
3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ или поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
4. издати привремено наређење, односно забрану;
5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом. Овлашћења и обављање послова из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком Скупштине општине

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
07:06, 17/05/2024
temperature icon 13°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 04:04
Sunset Sunset: 18:57

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER