Flat Preloader Icon

Исељење бесправно усељеног лица

Према закону о становању власник стана, односно лице које има правни интерес може тражити исељење бесправно усељеног лица у стан или заједничке просторије стамбене зграде.

Потребна документација:

  1. захтев,
  2. доказ о власништву стана,
  3. административна такса.

Орган доноси решење о исељењу бесправно усељеног лица, по хитном поступку, најкасније у року од месец дана. Жалба против решења о исељењу не задржава извршење решења.

  1. Републичка административна такса у износу од ­­­­(на упит) динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066,
  2. Општинска административна такса у износу од ­­­­(на упит) динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:20, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER