Flat Preloader Icon

Заштита животне средине

Решење о потреби процене утицаја на животну средину

Потребна документација:

  1. Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину (захтев се налази на сајту Министарства животне средине и просторног планирања),
  2. Попуњен образац у прилогу 1. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину (захтев се налази на сајту Министарства животне средине и просторног планирања),
  3. Локацијска дозвола (или копију плана и копију преписа поседовног листа) – Општинска управа, одсек за урбанизам, пољопривреду и инспекцијске послове или катастар,
  4. Пројекат (Идејни-главни-технолошки),
  5. Републичка и локална административна такса за захтев и решење,
  6. Републичка административна такса у износу од  1320 динара за захтев за одлучивање о, потреби израде процене утицаја на жиро рачун бр: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066,
  7. Општинска административна такса у износу од 1000  динара, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, шифра плаћања 153, позив на број 97-94-066.

Детаљне информације се могу добити у канцеларији бр.11
Телефон за информације 012/280-979

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
08:14, 15/05/2024
temperature icon 16°C
разбацани облаци
Sunrise Sunrise: 04:06
Sunset Sunset: 18:55

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER